SIZE 1-2 yrs 2-4 yrs 4-6 yrs 6-8 yrs 8-10 yrs
CHEST 21 23 25 27 29
WAIST 20 22 23.5 25 27
SHOULDERS 8 9 10 11 12
YOKE LENGTH 7 8.5 9.5 10.5 11.5
LONG YOKE LENGTH 8.5 10 11 12 13
SHORT DRESS LENGTH 17 22 24 27 30
LONG DRESS LENGTH 21 26 28 31 34
SLEEVES LENGTH 5 6.5 7 7.5 8
A-LINE DRESS SLEEVE ROUND
8